fbpx

Sanare hambakliinik

Ravijärjekorra pidamise nõuded

Alus: Sotsiaalministri määrus “Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded“, mis jõustus 01.09.2008.a.

Nordholm OÜ peab ravijärjekorda meditsiinitarkvaras Hammas.
Patsientide ravijärjekorda registreerimine on tagatud kliiniku tööaja jooksul.
Tervishoiuteenuse osutaja on kohustatud esimesel pöördumisel registreerima kõik lõikes 2 sätestatud ajavahemikus saabunud ravijärjekorra taotlused olenemata ravijärjekorra pikkusest ja muudest asjaoludest.
Kui tervishoiuteenuse osutaja registreerib patsiendi ravijärjekorda tervishoiuteenuse osutaja tegevuskohas, kantakse ravijärjekorda järgmised andmed:
1) patsiendi ees- ja perekonnanimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
2) planeeritav vastuvõtu aeg;
3) planeeritava tervishoiuteenuse osutamise näidustus (diagnoos ja operatsiooni, uuringu või protseduuri nimetus);
4) patsiendi kontaktandmed;
5) suunava arsti kontaktandmed (suunamise olemasolul);
6) patsiendi ravijärjekorda registreerimise kuupäev;
7) ravijärjekorras muudatuste tegemise (ravijärjekorras ette- või tahapoole viimise või ravijärjekorrast väljaarvamise) kuupäev ja põhjus;
8) ravijärjekorda panemise põhjuse kood, kui ooteaeg ületab Eesti Haigekassa nõukogu poolt kinnitatud ravijärjekorra maksimumpikkust nende patsientide puhul, kelle eest võtab tasumise kohustuse üle Haigekassa;
9) märge, et patsienti on teavitatud ravijärjekorras muudatuste tegemisest.
Kui tervishoiuteenuse osutaja registreerib patsiendi ravijärjekorda telefoni või interneti teel, kantakse ravijärjekorda vähemalt lõike 4 punktides 1, 2, 4, 6, 7 ja 8 sätestatud andmed (st nimi, isikukood, planeeritav vastuvõtu aeg, kontaktandmed, järjekorda registreerimise ja muudatuste tegemise kuupäev ning järjekorda panemise põhjus).
Patsiendi registreerimisel ravijärjekorda tervishoiuteenuse osutaja tegevuskohas peab tervishoiuteenuse osutaja andma patsiendile kirjaliku teatise, mis sisaldab tervishoiuteenuse osutamise aega ja tervishoiuteenust osutava struktuuriüksuse või tervishoiutöötaja nime ja telefoninumbrit.
Kui patsient registreeritakse ravijärjekorda telefoni või interneti teel, peab tervishoiuteenuse osutaja teatama patsiendile telefoni või interneti teel tervishoiuteenuse osutamise aja ja tervishoiuteenust osutava struktuuriüksuse tervishoiutöötaja nime ja telefoninumbri.
Kõiki patsiente, kes on andnud selleks loa, teavitatakse ka SMS sõnumiga ja emailiga vastuvõtuaja lähenemisest 1-3 päeva enne vastuvõtuaja saabumist.
Ravijärjekorras muudatuste tegemisel on tervishoiuteenuse osutaja kohustatud patsiendile muudatustest teatama hiljemalt ühe tööpäeva jooksul arvates muudatuste tegemisest ning säilitama varasema teabe koos märkega, et patsienti on muudatustest teavitatud.
Tervishoiuteenuse osutaja on kohustatud Eesti Haigekassale esitama ravijärjekorra aruande vastavalt ravi rahastamise lepingus sätestatud tingimustele ja tähtaegadele.


Ravijärjekorda panemise põhjused kodeeritakse järgmiselt:
1) kood 62 – rahalise ressursi piiratus;
2) kood 63 – teenuse osutaja võimsuse puudumine;
3) kood 64 – patsiendipoolne põhjus;
4) kood 65 – teenuse osutamisega seotud põhjus;
5) kood 66 – muu põhjus.